پایه فن CPU گازی

توضیحات

یک جفت نری و مادگی فن CPU گازی